PRIESTS` ACTIONS.

Kalendarium najważniejszych działań podejmowanych przez księży z archidiecezji gdańskiej w związku z zarzutami wobec abp. Sławoja Leszka Głódzia

Timeline of the most important activities undertaken by priests from the Archdiocese of Gdańsk in connection with allegations against Archbishop Sławoj Leszek Głódź


Działania osób świeckich pragnących wyjaśnienia zarzutów dotyczących nadużyć w Archidiecezji Gdańskiej oraz zarzutów pod adresem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia poprzedziło wiele działań księży Archidiecezji Gdańskiej, którzy wielokrotnie zwracali się o wyjaśnienie sytuacji w Archidiecezji. Poniżej wskazujemy najważniejsze z działań podjętych przez księży na przestrzeni wielu lat. Pomimo tych działań sytuacja w Archidiecezji Gdańskiej nie została wyjaśniona.

 • kwiecień 2013 – artykuły prasowe m.in. w tygodniku „Wprost” na temat mobbingu i prześladowania przez abp. Sławoja Leszka Głódzia jednego z księży archidiecezji gdańskiej, kapelana arcybiskupa (wypowiedzi ks. Adama Świeżyńskiego i innych księży z archidiecezji gdańskiej anonimowo)
 • kwiecień 2013 – spotkanie w nuncjaturze apostolskiej ks. Adama Świeżyńskiego z nuncjuszem apostolskim abp. Celestino  Migliore i przedstawienie zarzutów w sprawie postępowania abp. S. L. Głódzia – bez rezultatów
 • 15 sierpnia 2013 – przesłanie przez ks. Adama Świeżyńskiego listu do Ojca Świętego Franciszka w sprawie sytuacji w archidiecezji gdańskiej z opisem zarzutów pod adresem abp. S. L. Głódzia
 • 29 maja 2015 – spotkanie i rozmowa ks. Zbigniewa Wądrzyka z abp. S. L Głódziem w celu upomnienia braterskiego, z pytaniem: „Dlaczego ks. abp niszczy księży?”
 • 15 czerwca 2015 – wizyta w nuncjaturze apostolskiej trzech księży archidiecezji gdańskiej (ks. Jacka Sochy, ks. Zbigniewa Wądrzyka i  ks. Piotra Adamskiego) i przekazanie arcybiskupowi nuncjuszowi abp. Celestio Migliore ośmiu świadectw grupy kapłanów na temat: choroby alkoholowej abp. S. L. Głódzia; przemocy, którą stosuje wobec duchownych w diecezji; symonii; niepełnego wyjaśniania spraw związanych z grzechem pedofilii w diecezji
 • 2 lipca 2015 –  list  do kardynała Marca Ouellet’a z prośbą o zbadanie sytuacji w archidiecezji gdańskiej
 • 30 lipca 2015 – list ks. Jacka Sochy do nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore z pytaniem: czy podjął jakiekolwiek kroki w sprawie wyjaśnienia zachowań i postawy abpa S. L. Głódzia?
 • 3 września 2015 – kolejny list do nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore w sprawie zaniedbań i nieprawidłowości w archidiecezji gdańskiej – bez odpowiedzi
 • 15 maja 2019 – list czterech księży archidiecezji gdańskiej do nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio w sprawie kryzysu w archidiecezji gdańskiej i zarzutów od adresem abp. S. L. Głódzia
 • 4 czerwca 2019 – spotkanie czterech księży z archidiecezji gdańskiej z nuncjuszem apostolskim abp. Salvatore Pennacchio na temat kryzysu w archidiecezji gdańskiej i zarzutów pod adresem abp. S. L. Głódzia – bez rezultatu
 • 23 października 2019 – emisja reportażu w telewizji TVN24 na temat postępowania abp. S. L. Głódzia z udziałem ks. Adama Świeżyńskiego i kilku innych duchownych z archidiecezji gdańskiej, występujących anonimowo
 • 28 października 2019 – oświadczenie podpisane przez 16 księży archidiecezji gdańskiej, których nazwiska podano do wiadomości nuncjusza apostolskiego w Polsce, w sprawie gotowości ponownego przedstawienie zarzutów pod adresem abp. S. L Głódzia nuncjuszowi (oświadczenie przesłane do nuncjatury apostolskiej w Polsce i do sekretariatu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego) – bez odpowiedzi
 • 29 stycznia 2020 – wizyta grupy dziewięciu księży archidiecezji gdańskiej u Prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka, w sprawie sytuacji w archidiecezji gdańskiej – przedstawienie zarzutów

https://tvn24.pl/polska/ksiadz-adam-swiezynski-o-sprawie-arcybiskupa-slawoja-leszka-glodzia-ra981686-2306717


Actions of lay Catholics of Gdańsk Archdiocese connected with allegations against Archbishop Sławoj Leszek Głódz were preceded by many actions undertaken by priests from the Archdiocese of Gdańsk, who repeatedly asked for examining the situation in Archdiocese. Below we present the most important activities undertaken by the priests, despite which the situation in Archdiocese of Gdańsk was not solved.

• April 2013 – press articles, among others in the “Wprost” on mobbing and persecution by archbishop Sławoj Leszek Głódź of the priests of the Archdiocese of Gdańsk, chaplain of the Archbishop (statements by Fr. Adam Świeżyński and other priests from the Archdiocese of Gdańsk anonymously)

• April 2013 – the visit in the apostolic nunciature of Fr. Adam Świeżyński with the Apostolic Nuncio, Archbishop Celestino Migliore and objections regarding the proceedings of Archbishop S. L. Głódzia – no results

• August 15, 2013 – a letter written by Fr. Adam Świeżyński’s to the Holy Father Francis regarding the situation in the Archdiocese of Gdańsk with a description of the allegations against Archbishop S. L. Głódzia

• May 29, 2015 – the visit and conversation Fr. Zbigniew Wądrzyk with archbishop S. L Głódź, for fraternal rebuke, and asking: “Why is Fr. Archbishop persecuting and destroying priests? “

• June 15, 2015 – the visit to the apostolic nunciature of three priests of the Archdiocese of Gdańsk (Fr. Jacek Socha, Fr. Zbigniew Wądrzyk i Fr. Piotr Adamski) and handing over to the Archbishop Nuncio Celestio Migliore eight testimonies of a group of priests on S. L. Głódź; the violence he uses against clergy in the diocese; simony; incomplete explanation of matters related to the sin of pedophilia in the diocese

• July 2, 2015 – the letter to Cardinal Marc Ouellet with a request to examine the situation in the Archdiocese of Gdańsk

• July 30, 2015 – the next letter from Fr. Jacek Socha to the Apostolic Nuncio, Archbishop Celestino Migliore with the question: did he take any steps to clarify the behavior and attitude of Archbishop S. L. Głódź?

• September 3, 2015 – another letter to the Apostolic Nuncio, Archbishop Celestino Migliore on negligence and irregularities in the Archdiocese of Gdańsk – no answer

• May 15, 2019 – letter of four priests from the Archdiocese of Gdańsk to the Apostolic Nuncio, Archbishop Salvatore Pennacchio on the crisis in the Archdiocese of Gdańsk and accusations against Archbishop S. L. Głódź

• June 4, 2019 – meeting of four priests from the Archdiocese of Gdańsk with the Apostolic Nuncio, Archbishop Salvatore Pennacchio on the crisis in the Archdiocese of Gdańsk and the accusations against Archbishop S. L. Głódzia – no result

• October 23, 2019 – video broadcast of a TVN24 report on the proceedings of Archbishop. S. L. Głódź with the participation of priest Adam Świeżyński and several other priests from the Archdiocese of Gdańsk, appearing anonymously

• October 28, 2019 – official statement signed by 16 priests of the Archdiocese of Gdańsk, whose names were notified to the Apostolic Nuncio in Poland, regarding readiness to re-submit charges against Archbishop. S. L Głódzia to the nuncio (statement sent to the apostolic nunciature in Poland and to the secretariat of the chairman of the Conference of the Polish Episcopate, Archbishop Stanisław Gądecki) – no reply

• January 29, 2020 – the visit of a group of nine priests from the Archdiocese of Gdańsk to the Primate of Poland, Archbishop Wojciech Polak, regarding the situation in the Archdiocese of Gdańsk – statement of allegations


https://tvn24.pl/polska/ksiadz-adam-swiezynski-o-sprawie-arcybiskupa-slawoja-leszka-glodzia-ra981686-2306717